Badania środowiska pracy – co to jest i w jakim celu się je wykonuje?

Badania środowiska pracy polegają na okresowym pobieraniu parametrów, w celu określenia natężenia czynników szkodliwych występujących na terenie zakładu pracy. Mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników znajdujących się na terenie pracy, a tym samym dokonania oceny ryzyka zawodowego.

Terminy

Ważne jest to, że pierwsze takie badania muszą być zgodnie z prawem przeprowadzone nie później, niż miesiąc od otwarcia zakładu. Następnie, jeżeli stężenie czynników fizycznych, biologicznych i chemicznych będzie mieścić się w normach i nie będzie wpływało negatywnie na zdrowie pracowników, to termin kolejnych badań uzależniony jest od jego wysokości. Tak więc w zależności od zagrożenia, badania mogą być przeprowadzane raz na dwa lata, raz w roku, raz na trzy miesiące, albo raz na sześć miesięcy. Wszystkie wyniki badań muszą być zapisywane i archiwizowane przez okres czterdziestu lat. Kiedy zmieni się właściciel firmy, to muszą być przekazywane jego następcy i okazywane przy każdej kontroli.

Laboratoria

Warto pamiętać o tym, że nie każde laboratorium może wykonywać tego typu badania. Zgodnie z ustawą w pierwszej kolejności pomiarów dokonują laboratoria, które uzyskały akredytacje to wykonywania badań tego typu. Jednym z takich laboratoriów jest http://smc-bhp.pl.  Dopiero jeżeli w najbliższym środowisku brak jest takich laboratoriów, to mogą wykonywać je inne, określone przez prawo laboratoria, które posiadają odpowiedni sprzęt do tego. Muszą one posiadać certyfikat kompetencji w zakresie wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności. Bez posiadania wymaganych dokumentów, laboratorium nie może wykonywać badań, albo przynajmniej badania te nie będą brane pod uwagę.